Polityka Prywatności

Celem tej Polityki Prywatności jest przedstawienie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych wynikających z przepisów  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma „OMEGA PLASTICS WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH”, ul. Wspólna 36, 05-462 Duchnów, Wiązowna, tel. kontaktowy: +48 505 370 742, adres e-mail: biuro@omegaplastics.pl. Administrator podejmuje decyzje o celach oraz sposobach przetwarzania Twoich danych, jak również ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony Twoich danych osobowych, skontaktuj się z administratorem z wykorzystaniem podanych powyżej danych kontaktowych.

Administrator jest właścicielem marki Omega Plastics.

Administrator dokłada wszelkich starań, by Twoje dane osobowe były odpowiednio chronione
i przetwarzane zgodnie z prawem. Zasady przetwarzania danych są następujące.

Dane osobowe muszą być:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; („ograniczenie celu”);

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”);

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

Dane pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie, kiedy wyrażasz zgodę na korzystanie z usługi newslettera, kiedy rejestrujesz się jako Użytkownik E-sklepu oraz kiedy składasz zamówienie. Możesz nam udostępnić swoje dane również wtedy, kiedy po prostu kontaktujesz się z Administratorem, np. w celu zasięgnięcia informacji.

Zakres danych, które przetwarzamy, zależy od tego, z jakiej usługi świadczonej przez Administratora korzystasz.

Jeżeli korzystasz wyłącznie z newslettera, przetwarzamy Twój adres e-mail.

Jeżeli rejestrujesz się jako Użytkownik E-Sklepu, zakres danych, o których podanie Cię prosimy, zależy od tego, czy działasz jako konsument, czy jako przedsiębiorca – osoba prowadząca działalność gospodarczą lub jeżeli reprezentujesz osobę prawną.

Jeżeli działasz jako konsument, prosimy Cię o podanie imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Jeżeli działasz jako przedsiębiorca albo jeżeli reprezentujesz osobę prawną, prosimy Cię ponadto o podanie numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz danych teleadresowych właściwych dla formy prowadzenia działalności gospodarczej (odpowiednio: firma przedsiębiorcy, firma osoby prawnej, adres siedziby).

Przetwarzamy Twoje dane przede wszystkim dlatego, że jest to konieczne dla zrealizowania usługi, którą jesteś zainteresowany: prenumeraty newslettera, rejestracji konta Użytkownika, złożenia zamówienia w E-Sklepie.

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim Twoja zgoda. Ma ona charakter dobrowolny, ale jej udzielenie jest konieczne, abyśmy mogli zainicjować właściwą usługę.

W szczególności, Twoje dane osobowe są konieczne do takich czynności, jak zawarcie umowy (co następuje wskutek złożenia przez Ciebie zamówienia), dokonanie wysyłki zamówionego towaru, czy też wystawienie faktury. Możemy również przetwarzać dane osobowe w celu kontaktowania się z Tobą w związku z realizacją zamówienia oraz w związku z obsługą procesu ewentualnej reklamacji.

Po zawarciu umowy możemy przetwarzać Twoje dane, których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, zgłoszone przed zawarciem umowy.

Jeżeli wyrazisz dodatkową zgodę, zaznaczając właściwe pole w formularzu rejestracyjnym, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w celach marketingowych, to znaczy w celu informowania Cię o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Administratora.

Jeżeli wyrazisz dodatkową zgodę, zaznaczając właściwe pole w formularzu rejestracyjnym, możemy również przetwarzać Twoje dane w celu profilowania prezentowanych i przesłanych treści marketingowych oraz w celu automatycznego sugerowania rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

W przypadku wyrażenia przez Ciebie tej zgody twoje dane osobowe będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Przetwarzanie to odbywa się przez automatyczne wykorzystanie danych zebranych za pośrednictwem adresu IP, plików cookies, Google Analytics oraz danych automatycznie przekazywanych przez twoją przeglądarkę internetową w celu jak najlepszego dostosowania prezentowanych i przesyłanych treści do twoich potrzeb oraz ułatwienia poruszania się na stronie internetowej (np. przez automatyczne uzupełnianie danych w polach formularzy na stronie internetowej).

Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz w każdym czasie odwołać, wysyłając wiadomość mail na adres biuro@omegaplastics.pl

Jeżeli odwołasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych koniecznych do świadczenia danej usługi, dla której świadczenia konieczna jest Twoja zgoda, to tej usługi nie będziemy mogli zrealizować.

Możemy także przetwarzać Twoje dane z uwagi na nasz uzasadniony interes (np. obrona przed roszczeniami prawnymi), jak również wtedy, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na przykład wynikającego z przepisów podatkowych.

Serwis internetowy Omega Plastics korzysta z plików cookies.

Pliki cookies co do zasady nie stanowią danych osobowych, ale pewne informacje przechowywane w plikach „cookies” (np. co do preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku stron internetowych, mogą być traktowane jako dane osobowe.  Tego rodzaju dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej zgody dotyczącej automatycznego sugerowania rozwiązań, o której mowa powyżej.

Szczegóły dotyczące plików cookies zawarte są w POLITYCE PLIKÓW COOKIES.

Podane przez Ciebie dane osobowe po wykonaniu zamówienia mogą być dalej przechowywane przez czas niezbędny do rozpatrzenia i załatwienia zgłoszeń dotyczących zrealizowanego zamówienia, świadczenia usług związanych z prowadzeniem konta (w przypadku rejestracji na stronie) oraz dostarczania zamówionej informacji marketingowej.   Odwołanie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych, albo złożenie skutecznego sprzeciwu powoduje, ze nie będziemy już przetwarzać danych w zakresie, którego dotyczyła odwołana zgoda lub skuteczny sprzeciw.

Możemy przechowywać Twoje dane osobowe do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wybraną usługą.

Co do zasady, nie przekazujemy Twoich danych osobowych do osób trzecich. Możemy to jednak uczynić, jeżeli zawrzemy z danym podmiotem umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Zanim to uczynimy, musimy się upewnić, czy ten podmiot gwarantuje spełnienie wszelkich wymogów bezpieczeństwa przetwarzania danych. Możemy również przekazać Twoje dane osobowe do podmiotów współpracujących z nami (np. do kancelarii prawnych), jeżeli okaże się to konieczne w związku z naszym uzasadnionym interesem, np. w zakresie wnoszenia lub obrony przed roszczeniami prawnymi. Możemy również przekazać Twoje dane do kompetentnego organu władzy państwowej, jeżeli organ ten tego zażąda, działając na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

W celu realizacji twojego zamówienia, podane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zajmującym się świadczeniem usług w zakresie doręczania przesyłek oraz firmom obsługującym systemy przetwarzania informacji przy pomocy których działamy (np. podmiotom utrzymującym naszą stronę internetową). Przekazane przez nas danych nastąpi wyłącznie w celu wykonania twojego zlecenia oraz przekazania informacji marketingowych – o ile wyraziłeś na to zgodę.

Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba że takie przekazanie będzie wynikać ze zautomatyzowanego przetwarzania danych, na które wyraziłeś zgodę; w tym ostatnim przypadku Administrator upewni się, czy wykorzystywana usługa spełnia wymogi wynikające z przepisów RODO.

RODO znacząco rozszerzyło katalog praw, które Ci przysługują.

Prawo dostępu do danych osobowych

Przysługuje Ci prawo do uzyskania informacji o swoich danych osobowych, które przetwarzamy w związku z następującymi problemami:

jakie są cele przetwarzania danych osobowych;

jakie są kategorie odpowiednich danych osobowych;

kto jest odbiorcą / kategoriami odbiorców, którym dane osobowe zostały lub będą ujawnione, w szczególności odbiorcy w krajach trzecich lub organizacji międzynarodowej (w tym przypadku masz prawo do otrzymania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przeniesieniem);

jaki jest przewidywany okres przechowywania Pana/Pani danych osobowych lub jakie są kryteria ustalania tego okresu;

dodatkowe informacje dotyczące prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

dodatkowe informacje dotyczące prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

czy Twoje dane osobowe są wykorzystywane w procesie automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania i jakie są zasady podejmowania tych decyzji oraz jakie jest znaczenie i konsekwencje takiego przetwarzania;

Przysługuje Ci prawo do żądania kopii danych osobowych, które przetwarza Administrator danych.

Prawo do wycofania zgody

Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że wycofanie zgody wpłynie tylko na dane, których przetwarzanie jest oparte na zgodzie i nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

Prawo do sprostowania

Przysługuje Ci prawo do poprawienia swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe i do ich uzupełnienia, jeśli jest to konieczne. Powinieneś/powinnaś niezwłocznie powiadomić Administratora danych, jeśli dane te ulegną zmianie, a Administrator danych je poprawi.

Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)

Przysługuje Ci prawo do usunięcia danych osobowych w następujących sytuacjach:

dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane przez Administratora danych;

wycofałeś/-aś swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania;

wniosłeś albo wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania (patrz poniżej)

dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;

Oznacza to, że Administrator danych usunie dane, jeśli nie ma powodu, aby dalej je przetwarzać.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Przysługuje Ci prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych. Możesz poprosić Administratora danych o zaprzestanie przetwarzania określonych rodzajów danych lub zaprzestanie ich przetwarzania w określony sposób, w przypadku gdy:

Twoje dane osobowe są nieprawidłowe;

przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem;

Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;

wniosłeś/-aś sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych (patrz poniżej).

Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Ci prawo do otrzymywania danych osobowych, które przetwarzamy. W takim przypadku Administrator danych prześle kopię plików z tymi danymi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie, abyś miał/-a możliwość przekazać ją innemu podmiotowi. Możesz również poprosić Administratora danych o przeniesienie plików bezpośrednio do tego innego podmiotu.

Prawo do sprzeciwu

Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych z powodu znajdowania się w szczególnej sytuacji. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo
w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

Prawo do złożenia skargi

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza Twoje prawa, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator zachęca do skontaktowania się z nim w pierwszej kolejności i podjęcia wspólnej próby wyjaśnienia i rozwiązania zaistniałej sytuacji. Uprzejmie prosimy o kontakt w tym zakresie pod adresem e-mail biuro@omegaplastics.pl

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ta Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Może być ona zmieniana przez Administratora. Administrator będzie Cię informował o zmianach wprowadzanych do Polityki Prywatności.

Nasz serwis używa plików cookies. Korzystając dalej z serwisu, bez zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej, Klient wyraża zgodę na Politykę Prywatności sklepu Omega Plastics.

Pliki cookies wykorzystywane są przez Omegaplastics.pl wyłącznie w celu tworzenia statystyk oraz administrowania serwisem, i nie są wykorzystywane do celów reklamowych ani przekazywane osobom trzecich.

Termin „plik cookie” używany poniżej, dotyczy plików cookies i innych podobnych narzędzi, opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. oraz w art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). Cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane na komputerze Klienta lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania z serwisów internetowych. Cookies mogą zawierać nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Wśród plików cookies wyróżnić można te, które są niezbędne do działania sklepu Omegaplastics.pl. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

– utrzymanie sesji użytkownika;

– zapisanie stanu sesji użytkownika;

– umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania;

– zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika;

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z serwisu Omega Plastics, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

-przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;

– zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;

– przywrócenie sesji użytkownika

– zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;

– sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;

– wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym;

Omega Plastics wykorzystuje pliki cookies również w celu zbierania danych statystycznych, dotyczących sposobu korzystania z serwisu.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klient sklepu Omega Plastics może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików cookies przez Klienta może wpłynąć na niektóre funkcjonalności sklepu Omega Plastics.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności można zgłaszać mailowo: biuro@omegaplastics.pl